Uw wellness-oase van sopra
Perfect tot in het kleinste detail

Informatie over uw privacy

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, op basis waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitvoerige informatie over het onderwerp privacy zie onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Zie voor de contactgegevens het colofon van deze website.

Hoe registreren we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invult of in het kader van een bestelling opgeeft.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch geregistreerd bij het bezoek van de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop een pagina werd geopend). Het registreren van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Uw gegevens hebben we als regel nodig voor het voorbereiden of het uitvoeren van een overeenkomst. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarheid van de website te waarborgen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om rectificatie, het blokkeren of het wissen van deze gegevens te eisen. Hierover en over verdere vragen omtrent het onderwerp privacy kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze website nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt toegelicht, hoe en met welk doel dat gebeurt. 

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

sopra AG – Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3
56070 Koblenz
Duitsland

+49 (0) 261 / 98 30 80
+49 (0) 261 / 9 83 08 20
datenschutz(at)sopra.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d. E-mail:-Adressen.

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de tot en met de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking.

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van het privacyrecht heeft u het recht om bezwaar te maken bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in kwesties van privacyrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Voor een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens zie de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, geschiedt dit slechts voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Vanwege veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant van de site toestuurt, maakt deze website gebruik van SSL-resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Indien na het afsluiten van een betaalde overeenkomst een verplichting bestaat om aan ons uw betaalgegevens (bijv. rekeningnummer bij incassomachtiging) door te geven, zijn deze gegevens noodzakelijk voor de betalingsafhandeling.

Het betalingsverkeer van de gangbare betaalmiddelen (Visa/Mastercard, automatische afschrijving) geschiedt uitsluitend via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in de adresbalk van uw browser.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens die u ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger hiervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op rectificatie, blokkeren of wissen van deze gegevens. Hierover en over verdere vragen omtrent het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde via het in het colofon vermelde adres contact met ons opnemen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Christian Berg
ProSec Networks
Robert-Koch-Straße 1-9
56751 Polch
Duitsland

Telefoon: +49 0261 45 09 30 90
E-mail: info(at)prosec-networks.com

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De website gebruikt gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze zelf wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, en cookies slechts in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Wanneer u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die ter uitvoering van het elektronische communicatieproces of het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de website verzamelt automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons toestuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
  • Hoeveelheid gegevens

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

De access-logs van de webservers houden bij, welke pagina's op welk tijdstip zijn geopend. Ze bevatten de volgende gegevens:

IP, gebruiker van directorybeveiliging, datum, tijdstip, geopende pagina's, protocollen, statuscode, hoeveelheid gegevens, referrer, user agent, naam van geopende host.

De IP-adressen worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen. Daarvoor worden de laatste drie cijfers verwijderd, d.w.z. 127.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen worden eveneens geanonimiseerd. Gegevens over de specifieke gebruiker van de directorybeveiliging worden na een dag geanonimiseerd.

Error-logs die onjuiste geopende pagina's bijhouden worden na zeven dagen gewist.

Toegang via FTP wordt geanonimiseerd vastgelegd en 60 dagen bewaard.

De mail-logs voor het versturen van e-mails vanuit de web-omgeving worden na een dag geanonimiseerd en blijven vervolgens 60 dagen beschikbaar. Bij de anonimisering worden alle gegevens over de afzender/ontvanger etc. verwijderd. Alleen het tijdstip van het versturen en hoe de e-mail is verwerkt blijft behouden (Queue-ID of niet verstuurd).

Mail-logs voor versturen via onze mailserver worden na vier weken gewist. De langere beschikbaarheid is nodig voor het waarborgen van de functionaliteit van de mail-services en het tegengaan van spam.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van een overeenkomst uit te voeren maatregelen toestaat, resp. art. 6, lid 1, punt f van de AVG, omdat de exploitant van de website een gerechtvaardigd belang heeft bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van zijn diensten. 

Contactformulier

Als u ons met het contactformulier aanvragen doorgeeft, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen om uw aanvraag in behandeling te nemen en in het geval er vervolgvragen zijn.

De website bevat een contactformulier, waarmee u snel elektronisch contact met ons bedrijf kunt opnemen en direct met ons kunt communiceren; eveneens vindt u er een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstuurde persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Zulke op vrijwillige basis door u aan ons toegestuurde persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van verwerking of om met u contact op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van een overeenkomst uit te voeren maatregelen toestaat resp. art. 6, lid 1, punt f van de AVG, omdat de exploitant van de website een gerechtvaardigd belang heeft bij de opslag van de gegevens.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen met het oog op het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen we de registratie weigeren.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie vermelde e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt een door u verleende toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de tot en met de intrekking plaatsgevonden gegevensverwerking.

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor online-shops, dealers en het versturen van goederen

We geven persoonlijke gegevens slechts door aan derden, indien dit in het kader van de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan bedrijven aan wie de levering van de goederen is uitbesteed of aan de kredietinstelling waaraan de afhandeling van de betaling is uitbesteed. Verdere doorgifte van uw gegevens vindt niet plaats resp. vindt slechts dan plaats, indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het doorgeven van uw gegevens. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van een overeenkomst uit te voeren maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google AdWords en Google conversion tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. Adwords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken we gebruik van zogenaamd conversion tracking. Indien u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die de internet-browser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog actief is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is doorgestuurd.

Iedere Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie wordt gebruikt om conversion-statistieken voor Adwords-klanten op te stellen, die voor conversion tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een van een conversion tracking-tag voorziene website. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van Google conversion tracking via uw internet-browser bij gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de conversion tracking-statistieken opgenomen.

Het opslaan van “conversion cookies” gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion tracking vindt u in het privacy statement van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, en cookies slechts in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Wanneer u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief-gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben we van u een e-mailadres nodig en informatie aan de hand waarvan we kunnen controleren of u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent en u het eens bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet resp. slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven we niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik hiervan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de 'afmelden'-link in de nieuwsbrief. Het intrekken doet niet af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die al eerder plaatsvonden.

De gegevens die u ons hebt verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen- worden door ons, totdat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld, opgeslagen en na het afzeggen van de nieuwsbrief gewist. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst waarmee het versturen van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u hebt ingevoerd om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen (bijv. e-mailadres), worden op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland opgeslagen.

Met onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verstuurd, kunnen wij het gedrag van de nieuwsbriefontvangers analyseren. O.a. kan worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van het zogenaamde conversion tracking kan bovendien geanalyseerd worden, of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach-nieuwsbrieven vindt u op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. Het intrekken doet niet af aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die al eerder plaatsvonden.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor bevat elke nieuwsbrief een link. Verder kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

De door u aan ons verstrekte gegevens in verband met het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons, totdat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld, opgeslagen. Nadat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld, worden deze zowel op onze servers als op de servers van CleverReach gewist. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

Zie voor meer informatie het privacy statement van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiten van een overeenkomst over de verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met CleverReach een overeenkomst betreffende de verwerking van opdrachtgegevensgesloten en op het gebruik door CleverReach zijn de strikte richtlijnen van de Duitse Autoriteit Persoonsgegevens van toepassing.

7. Plugins en tools

Integratie van diensten en content van derden

Op onze website gebruiken we actieve Javascript-content van externe aanbieders. Door het openen van onze website verkrijgen deze externe aanbieders evt. persoonsgegevens via uw bezoek aan onze website. Hierbij is is het mogelijk dat gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen doordat u een Javascript-blocker zoals de browser-plugin ‘NoScript’ installeert (www.noscript.net) óf Javascript in uw browser deactiveert. Hierdoor is het mogelijk dat door u bezochte websites niet meer goed werken. We gebruiken specifiek:

jQuery

Gebruikmaking van de externe code van het Javascript-framework “jQuery”, ter beschikking gesteld door de externe aanbieder jQuery Foundation, jQuery.org , gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van de website.  Om de functies te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt als regel naar een server in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van de website en om optimalisatie van de laadsnelheden te realiseren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Bootstrap

• Bootstrap CDN:

Op onze site wordt Javascript-code van het bedrijf LLC. NetDNA, 3575, Cahuenga Blvd Suite 630, Los Angeles, CA 90068, VS (hierna: Bootstrap CDN) bijgeladen. Indien u in uw browser Javascript hebt geactiveerd en geen Javascript-blocker hebt geïnstalleerd, zal uw browser evt. persoonlijke gegevens, bijv. uw IP-adres, naar Bootstrap CDN sturen. Ons is niet bekend welke gegevens Bootstrap CDN met de verkregen gegevens combineert en voor welke doeleinden Bootstrap CDN deze gegevens gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Bootstrap CDN (https://www.maxcdn.com/legal/). Om de uitvoering van Javascript-code van Bootstrap CDN geheel te voorkomen, kunt u een Javascript-blocker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Indien u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Indien u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Om dit te voorkomen moet u bij uw YouTube-account uitloggen.

Het gebruik van YouTube gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het openen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browser, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser contact opnemen met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google informatie dat via uw IP-adres onze website is geopend. Het gebruik van YouTube gebeurt ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt als regel naar een server in de VS verstuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en het gemakkelijk terugvinden van de op de website genoemde plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Betaalproviders

PayPal

Op onze website bieden we o.a. betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen: “PayPal”).

Indien u betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betaalgegevens naar PayPal verstuurd.

Het doorgeven van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, punt b van de AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Intrekken heeft geen gevolgen voor de geldigheid van gegevensverwerkingsprocessen in het verleden.

—        EINDE PRIVACYVERKLARING—

Slotopmerking

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door handelingen gebaseerd op de inhoud van dit document of ander gebruik ervan. In specifieke gevallen kunnen derden ook andere bepalingen voor de toepassing van de gegevensbescherming tegen naar eigen inzicht vastgestelde voorwaarden accepteren, die afwijken van deze punten.

Deze informatie is door ons met de grootste zorg en op basis van de momenteel beschikbare literatuur opgesteld. Wij wijzen erop dat veel van de hier genoemde problemen nog niet definitief zijn opgehelderd, in het bijzonder door jurisprudentie van de hoogste rechterlijke instanties, en dat er deels ook nog geen standpunten van functionarissen voor gegevensbescherming van de deelstaat zijn. Dat is dan ook de reden waarom er op een aantal punten verschil van mening is. De opsteller aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid. In het bijzonder dient erop te worden gewezen dat iedere zaak afzonderlijk dient te worden onderzocht en dit niet in de plaats komt van individueel juridisch advies.

Klantenmagazine

Hier vindt u onze huidige klantenmagazine
Naar flipping-book »

Snelaanvraag

Als u contact met ons opneemt via ons beveiligde contactformulier (SSL standaard), wordt de informatie die u opgeeft samen met uw contactgegevens opgeslagen in onze mailbox om uw aanvraag te kunnen verwerken. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven en niet langer bewaard dan ze voor de verwerking van uw aanvraag nodig zijn.

Velden met een * zijn verplicht!

Contact

sopra AG
Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3
56070 Koblenz

+49 (0) 261 - 98 30 80

+49 (0) 261 - 98 30 82 0

info(at)sopra.de