Privacybepalingen

1. Bescherming van persoonsgegevens in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende beschrijvingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming, die onder deze tekst staat vermeld.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u die aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u invult in een contactformulier of bij het plaatsen van een bestelling.
Andere gegevens worden bij uw bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen verzameld. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
In de regel hebben wij uw gegevens nodig om een contract aan te maken of uit te voeren. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze weergave van de website te waarborgen.

Welke rechten hebt u betrekking uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres voor deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken. Er wordt ook uiteengezet hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over het verantwoordelijke orgaan

Het verantwoordelijke orgaan voor de gegevensverwerking op deze website is:
sopra AG – Schwimmbad- und Freizeittechnik
Ferdinand-Nebel-Straße 3
56070 Koblenz
Duitsland
Tel.: +49 (0) 261 / 98 30 80
Fax: +49 (0) 261 / 98 30 820
E-mail: datenschutz(at)sopra.de

Het verantwoordelijke orgaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onverlet.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de privacybepaling heeft de betrokkene het recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan u of aan derden in een gemeenschappelijk, digitaal leesbaar formaat te laten verwerken. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van 'http://' in 'https://' en aan het slotsymbooltje in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Indien er na het sluiten van een contract, waaraan kosten zijn verbonden, een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van 'http://' in 'https://' en aan het slotsymbooltje in uw browserregel. Met gecodeerde communicatie kunnen uw aan ons verstrekte betalingsgegevens niet door derden worden gelezen.

Recht op inzage, beperking van de verwerking, wissing

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op rectificatie, beperking van de verwerking of wissing van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres voor deze en andere vragen over persoonsgebonden gegevens.

3. Functionaris voor de gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Voor onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

ProSec Networks
Robert-Koch-Straße 1-9
56751 Polch
Duitsland
Tel.: +49 0261 45 09 30 90
E-mail: info(at)prosec-networks.com

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session cookies'. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en dat u alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies accepteert voor specifieke gevallen of deze in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
  • datavolume

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De access-logs van de webservers leggen vast, welke pagina's op welk moment werden bekeken. Zij bevatten de volgende gegevens:
IP, directory identity protection, datum, tijd, bekeken pagina's, protocollen, statuscode, datavolume, referrer, user agent, bekeken hostnaam.
De IP-adressen worden hierbij anoniem opgeslagen. Hiertoe worden de laatste drie cijfers verwijderd, d.w.z. 127.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen zijn ook geanonimiseerd. Gegevens m.b.t. de gebruikte directory identity protection worden na één dag geanonimiseerd.
Error-logs, die onjuiste paginaweergaven registreren, worden na zeven dagen gewist.
Toegang via FTP wordt geanonimiseerd geregistreerd en 60 dagen lang bewaard.
De mail-logs voor het versturen van e-mails vanuit de webomgeving worden na één dag geanonimiseerd en vervolgens 60 dagen bewaard. Bij de anonimisering worden alle gegevens over de afzender/ontvanger, enz. verwijderd. Alleen het tijdstip van verzending en hoe de e-mail is verwerkt (queue-ID of niet verzonden) blijft behouden.
Mail-logs voor verzending via onze mailservers worden na vier weken gewist. De langere bewaartermijn is noodzakelijk om de functionaliteit van de mailservices te waarborgen en om spam te bestrijden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toelaat, of artikel 6, lid 1 f van de AVG, aangezien de exploitant van de website een gerechtvaardigd belang heeft bij het opslaan van logfiles voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Contactformulier

Als u ons aanvragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen.

De website bevat een contactformulier, dat een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die u ons op vrijwillige basis verstrekt, worden opgeslagen voor de verwerking of om contact met u op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De verwerking van de gegevens in het contactformulier is gebaseerd op artikel 6, lid 1 b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen of artikel 6, lid 1 f van de AVG toestaat, aangezien de websitebeheerder een gerechtvaardigd belang heeft bij de opslag van de gegevens.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De voor de registratie gevraagde, verplicht in te vullen gegevens, moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de registratie weigeren.
In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van onze diensten of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij u hierover informeren via het bij de registratie opgegeven e-mailadres.
De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1 a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet.
De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website bent geregistreerd en worden aansluitend gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online-shops, dealers en verzending van goederen
Wij verstrekken persoonsgebonden gegevens alleen aan derden als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de levering van de goederen belaste ondernemingen of de met de betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden, bijv. voor reclamedoeleinden, niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toelaat.

5. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google voor de overdracht naar de VS ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik ten behoeve van de internetproviders te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde data (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen of toestaan door de juiste instellingen te maken met behulp van de 'cookie banner'. 'Deactiveren' creëert een opt-out cookie die het verzamelen van uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: toon cookie banner

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Ordergegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de verwerking van de ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').
In het kader van Google AdWords maken we gebruik van zogenaamde 'conversion tracking'. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is geleid.
Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversion cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversion-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een 'conversion tracking tag'. Zij ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google conversion tracking cookie in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U zult dan niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen worden.
Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in de privacybepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en dat u alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies accepteert voor specifieke gevallen of deze in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de in het nieuwsbrief-aanmeldformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 a van de AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link 'Uitschrijven' in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocesseb blijft door de herroeping onverlet.
De gegevens die bij ons zijn opgeslagen om u op de nieuwsbrief te kunnen abonneren, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, waarna ze worden gewist. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, D - 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u invult voor het abonnement op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland.
Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat om het gedrag van de nieuwsbriefontvangers te analyseren. Zo kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversion trackings kan ook worden geanalyseerd of na aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over data-analyse door de CleverReach-nieuwsbrief is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen, door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocesseb blijft door de herroeping onverlet.
Als u geen analyse door CleverReach wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel voorzien wij elk nieuwsbriefbericht van een desbetreffende link. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.
De gegevens die bij ons zijn opgeslagen om u op de nieuwsbrief te kunnen abonneren, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na de afmelding zowel van onze servers als van de servers van CleverReach gewist. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de CleverReach privacybepalingen: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Afsluiting van een contract voor de verwerking van ordergegevens
Wij hebben met CleverReach een contract afgesloten voor de verwerking van de ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach volledig.

7. Plugins en tools

Integratie van diensten en inhouden van derden

Op onze website gebruiken we actieve Javascript content van externe aanbieders. Door onze website te bezoeken, kunnen deze externe aanbieders persoonsgebonden informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Verwerking van gegevens buiten de EU is mogelijk. U kunt dit voorkomen door het installeren van een Javascript-blocker zoals de browser plugin 'NoScript'(www.noscript.net) of door het uitschakelen van Javascript in uw browser. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op internetpagina's die u bezoekt. We gebruiken de volgende afzonderlijke onderdelen:

jQuery

Het gebruik van de externe code van het Javascript-framework 'jQuery', dat door de externe aanbieder jQuery Foundation, https://jquery.org wordt aangeboden, heeft een aantrekkelijke presentatie van de website ten doel. Om de functies hiervan te gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van de website en het bereiken van een optimalisatie van de laadsnelheid. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 f van de AVG.

Bootstrap

Bootstrap CDN:
op onze website wordt Javascript-code van de onderneming LLC. NetDNA, 3575, Cahuenga Blvd Suite 630, Los Angeles, CA 90068, VS (hierna: Bootstrap CDN genoemd) geladen. Als u Javascript in uw browser geactiveerd en geen Javascript-blocker geïnstalleerd hebt, kan uw browser persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres, overdragen aan Bootstrap CDN. Het is ons niet bekend welke gegevens Bootstrap CDN koppelt aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden Bootstrap CDN deze gegevens gebruikt. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Bootstrap CDN (https://www.maxcdn.com/legal/). Om de uitvoering van Javascript-code van Bootstrap CDNinotal te voorkomen, kunt u een Javascript-blocker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina van Google. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierbij krijgt de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 f van de AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een website oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme, aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 f van de AVG.
Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de Google Maps kaartenservice. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 f van de AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Betalingsdiensten

PayPal

Op onze website bieden wij o.a. betaling aan via PayPal. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna 'PayPal' genoemd).
Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invult aan PayPal overgedragen.
De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op Art. 6 lid 1 a van de AVG (toestemming) en Art. 6 lid 1 b van de AVG (verwerking voor uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingsprocessen.

Wij staan voor u klaar!

Als u overtuigd bent van de kwaliteit van ons werk of meer wilt weten over onze diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij verheugen ons op uw bericht!

+49 (0) 261 - 98 30 80
info(at)sopra.de

Contact